Związek Podhalan Oddział w Łącku

Slide 1
Slide 1
next arrow
previous arrow

Rocznica Fundacji św. Kingi

Rocznica Fundacji św. Kingi

Dzisiaj, to jest 6 lipca 2022 r. mijają 742 lata od ustanowienia przez księżnę Kingę fundacji na rzecz klasztoru klarysek w Starym Sączu. Warto przypomnieć to wydarzenie, tak ważne dla Sądecczyzny i wsi Klucza Łąckiego.

Kinga była żoną Bolesława V Wstydliwego, któremu wniosła w posagu 40 000 grzywien srebra, co w przybliżeniu odpowiada około 8 tonom srebra. Posag ten posłużył księciu do odbudowy państwa po najeździe tatarskim (I najazd 1241 r.) i przygotowanie wojskowe przed kolejnym uderzeniem mongolskim (1259/60), za co obdarzył Kingę Ziemia Sądecką, w tym Łąckiem.

Po śmierci męża księżna postanowiła wstąpić do zakonu klarysek, fundując przy tej okazji klasztor w Starym Sączu. W dniu 6 lipca 1280 r. Kinga wydała dokument fundacyjny na rzecz starosądeckiego klasztoru, włączając do tej fundacji 28 wsi sądeckich (w tym Łącko i okoliczne wsi) oraz miasto Sącz (dziś Stary Sącz).

Kinga położyła podwaliny pod rozwój gospodarczy miejscowości podlegających Klasztorowi Klarysek. Regulacje dotyczące organizacji życia zbiorowego, sądów i rozstrzygania sporów zapewniały rozwój gospodarczy naszego regionu przez pięć wieków aż do kasaty dóbr klasztornych w 1782 r. przez władze austriackie. Przez cały ten czas wsie: Łącko, Maszkowice, Szczereż, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Wola Piskulina, Czerniec, Zarzecze, Zabrzeż i Wietrznica, były własnością klasztorną i zawsze mogły liczyć na opiekę i wsparcie ze strony starosądeckiego konwentu.
Opracowanie: Zbigniew Czepelak

Załączniki: